Download
Katalozi

Katalog Galeb Metal Pack

Sertifikati

GALEB METAL PACK ISO 9001:2015 (SGS)

GALEB METAL PACK ISO 9001:2015 (SGS): Development, production and distribution of semi finished products and packaging for food, chemical, pharmaceutical industry and product made of metal.

GALEB METAL PACK ISO 45001:2018 (SGS)

GALEB METAL PACK ISO 45001:2018 (SGS): Development, production and distribution of semi finished products and packaging for food, chemical, pharmaceutical industry and product made of metal.

GALEB METAL PACK ISO 14001:2015 (SGS)

GALEB METAL PACK ISO 14001:2015 (SGS): Development, production and distribution of semi finished products and packaging for food, chemical, pharmaceutical industry and product made of metal.

GALEB METAL PACK BRC Global Standard

GALEB METAL PACK BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials Issue 6, August 2019.

Politika integrisanog sistema menadžmenta

Politika kvaliteta

GALEB METAL PACK doo" utvrđuje politiku integrisanog sistema menadžmenta radi obezbeđenja uslova da proizvodi i usluge ispunjavaju iskazane i neiskazane realne zahteve korisnika i važećih standarda, zakona i drugih propisa koji se odnose na identifikovane značajne aspekte menadžmenta kvalitetom, zaštite životne sredine i značajne rizike za zdravlje i bezbednost. Da proizvodi i usluge budu izrađeni u okruženju koje ispunjava sve zahteve koji se odnose na menadžment kvalitetom, zaštitu životne sredine, zaštitu zdravlja i bezbednost na radu i bezbednosti proizvoda. GALEB METAL PACK doo" se bavi razvojem, proizvodnjom i distribucijom poluproizvoda i ambalaže za prehrambenu, farmaceutsku i industriju hemijskih proizvoda i proizvoda napravljenih od metala. Pomenute ciljeve i namere GALEB METAL PACK doo" ostvaruje uspostavljanjem, primenom i stalnim poboljšavanjem integrisanog sistema upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2015), zaštitom životne sredine (ISO 14001:2015), zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (ISO 45001:2018) kao i BRC GS Packaging Materials Issue 6:2019, koji uključuje:

• primenu mera za povećanje zadovoljstva korisnika i kao i ostalih zainteresovanih strana;
• stalno praćenje svetskih trendova proizvoda iz svoje proizvodne ponude;
• ostvarivanje liderske uloge rukovodstva; stvaranje i razvijanje kulture kvaliteta;
• planiranje mera koje se odnose na rizike i prilike;
• uvek vrhunski kvalitet i bezbednost svih svojih proizvoda;
• aktivno učešće zaposlenih u planiranju, sprovođenju i vrednovanju svih aktivnosti u procesima proizvodnje;
• utvrđivanje procesa koji doprinose zadovoljstvu korisnika i upravljanje njima; • dosledna kontrola proizvoda i upravljanje procesima nabavke, proizvodnje, finalizacije i skladištenja, prodaje i postprodajnih aktivnosti, kao i marketinških aktivnosti;
• razvijanje partnerskih odnosa sa isporučiocima materijala i usluga;
• posvećenost stalnom poboljšavanju QMS, EMS, OHS i BRC sistema;
• odlučivanje na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka;
• preduzimanje svih potrebnih mera u cilju smanjivanja uticaja na životnu sredinu u vidu emisija u vazduh, ispuštanja u vodu, zagađivanja zemljišta i odlaganja opasnog i neopasnog otpada;
• racionalnu potrošnju energenata i prirodnih resursa neophodnih za realizaciju proizvodnog programa;
• brigu o zdravlju zaposlenih i bezbednim uslovima rada preventivnim delovanjem na sprečavanju ili minimiziranju uticaja buke, vibracija, opasnih materija, povišenih radnih temperatura, opreme, transportnih sredstava i ostalih rizika na zaposlene i posetioce;
• obuku i razvijanje svesti svih zaposlenih o potrebi i značaju njihovog angažovanja i doprinosa uspešnom funkcionisanju integrisanog sistema;
• primena pravila dobre proizvođačke prakse (GMP), dobre higijenske prakse (GHP) kao preduslove za zdravstveno i higijenski bezbednih proizvoda.

Politika integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom "GALEB METAL PACK doo" dostupna je interno i eksterno i periodično se razmatra sa zaposlenima i zainteresovanim stranama.

Šabac, Januar 2023.

direktor, Radoslav Veselinović

Društvena odgovornost

Društvena odgovornost

Strateško opredeljenje menadžmenta definisano je kroz politiku sistema kvaliteta, njenu realizaciju, stalno poboljšanje sistema upravljanja zaštitom životne sredine kao i sistema zaštite zdravlja i bezbednosti na radu. Jedan od strateških ciljeva je i da treba uspostaviti vezu sa svim subjektima iz okruženja i da treba izgraditi imidž poslovnog sistema, preko doprinosa društvu i državi, ispunjavajući sve obaveze prema društvu po osnovu svih doprinosa i poreza, pomoći pri stipendiranju raznih vidova sponzorstva i drugih finasijskih i nefinasijskih davanja.
Usklađenost imidža i postavki u politici i strategiji se ogleda kroz stalnu primenu mera za povećanje zadovoljstva korisnika, utvrđivanje procesa koji doprinose zadovoljstvu korisnika i upravljanje njima, stalno poboljšanje kvaliteta proizvoda i procesa proizvodnje, preduzumanje svih potrebnih mera u cilju zaštite životne sredine i briga o zdravlju i bezbednim uslovima rada zaposlenih. Sastavni deo našeg imidža je da svoju organizovanost u poslovanju prenesemo i na naše učešće u manifestacijama, da li u stručnom vidu pomoći ili sopstvenom organizacijom, kako bi doprineli što boljem organizovanju okruženja i što boljim perfomansama, što je, svakako i interes društva.
Ispunjavamo visok stepen odgovornosti prema društvenoj zajednici predstavljajući se kao partner u rešavanju zajedničkih problema kako bi zadobili poverenje u svom neposrednom okruženju.
Pozitivan uticaj kompanije na lokalnu i regionalnu ekonomiju se ogleda u nekoliko akcija koje je organizovala lokalna zajednica pri izgradnji raznih objekata od značaja za zajednicu (npr. kompletna rekonsturkcija osnovne škole), kao i upošljavanje drugih firmi u regionu za izvođenje radova za potrebe naše i kompanija u regionu. Na nivou opštine nijedna veća društveno korisna manifestacija nije održana bez učešća „Galeb“ o čemu svedoče i mnogobrojna priznanja koja je kompanija dobila.
Aktivnosti koje se preduzimaju za utvrđivanje sopstvenhih uticaja na zaštitu čovekove okoline, bezbednost i zdravlje su: aktivan razvoj procesa proizvodnje i upotrebe materijala, kako bi se pri proizvodnji, upotrebi i odlaganju na otpad, na najmanju meru sveli uticaji na životnu sredinu, informisanje kupaca o bezbednoj upotrebi svih naših proizvoda, preuzimanje svih potrebnih mera u cilju smanjivanja uticaja na životnu sredinu u vidu emisija u vodu i vazduh, zagađivanja zemljišta, kao i briga o pravilnom odlaganju opasnog i neopasnog otpada. Trudimo se da pri nabavci nove opreme vodimo računa da u proizvodnom procesu nestvaramo zagađenja koja mogu uticati na životnu sredinu.